Aanvraag voor steun

De Vereniging heeft op grond van haar statuten o.a. ten doel:
het verlenen van geldelijke bijstand aan steunbehoevende leden der Nederlandse ridderorden en hun nagelaten minderjarige betrekkingen, bij voorrang aan leden van de vereniging.

In de Nota aanzetpunten uitkeringsbeleid, nader uitgewerkt in de Richtlijnen bij vaststelling hoogte uitkering, is het beleid neergelegd op basis waarvan verzoeken worden beoordeeld.

In het algemeen worden voor concrete uitgaven vaste normbedragen toegekend  tot maximaal € 5.000.
Sanering van schulden wordt verleend voor 70% van het schuldbedrag tot het maximale bedrag van € 15.000.
Tevens bestaat de mogelijkheid een renteloze lening te verstrekken tot een maximum van € 4500.
Per persoon wordt er maximaal € 14.000 uitgekeerd.
Jaarlijkse uitkeringen worden niet verstrekt.

Wellicht kunt u aan de hand van bovenstaande beoordelen of u eventueel in aanmerking kunt komen voor een financiële tegemoetkoming.

In dat geval wordt u verzocht onderstaande gegevens in te vullen.

Geslacht:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Tussenvoegsel meisjesnaam:
Meisjesnaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode (9999 AA):
Woonplaats:
Land
Telefoonnummer:
Mobiele nummer:
E-mail adres:
Omschrijving aanvraag:
Lid: Ja Nee
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): / / *
Soort Koninklijke Onderscheiding:
Anders, nl:
Datum Uitreiking (DD/MM/JJJJ): / / *
Heeft u alles juist ingevoerd?
  Opnieuw
* = verplicht

De aanvrager dient vervolgens inzicht te geven in zijn of haar financiële situatie door middel van het invullen van een toegezonden vragenformulier.

Op basis van deze gegevens, die zeer vertrouwelijk worden behandeld en  in acht nemend of ook alle mogelijkheden van ondersteuning van de zijde van overheden is gebruik gemaakt,  neemt het bestuur een beslissing.

 R.F.J.Koekebakker

Penningmeester