Doelstelling


De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden tracht allen die krachtens een Koninklijk Besluit deel uitmaken van de Nederlandse ridderorden of van de Koninklijke huisorden te verenigen.

 

De Vereniging heeft op grond van haar Statuten ten doel:

 

het verlenen van geldelijke bijstand aan steunbehoevende deelgenoten der Nederlandse ridderorden en hun nagelaten minderjarige betrekkingen, bij voorrang aan leden van de vereniging en aan nagelaten minderjarige betrekkingen van leden van de vereniging wier lidmaatschap door overlijden is beëindigd;

 

het geven van donaties aan op sociaal en/of cultureel-historisch terrein gerichte Nederlandse goede doelen van nationaal belang;

 

het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel onder de deelgenoten der orden;

 

het waar mogelijk mede behartigen van de belangen der Nederlandse ridderorden, onder meer door het medehelpen hooghouden van het aanzien van deze orden;

 

het laten horen van de stem van de Vereniging indien dit wense­lijk wordt geoordeeld en het steunen - eventueel geldelijk - van activiteiten ten doel hebbende het aanzien der orden te bevorde­ren, een en ander in de ruimste zin.