Logo Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

Administratiekantoor
Antwoordnummer 11022
2280 VC RIJSWIJK ZH

Telefoon:
085 130 82 34

E-mail:
Administratie@vereniging-ridderorden.nl

Leeuw

Doelstelling

Leeuw

De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden tracht allen die krachtens een Koninklijk Besluit een Nederlandse Ridderorde of Koninklijke Huisorde hebben ontvangen, te verenigen, en, indien nodig, financieel te steunen met als doel:

  • Het verlenen van geldelijke bijstand aan steunbehoevende deelgenoten der Nederlandse Ridderorden en hun nagelaten minderjarige betrekkingen, bij voorrang aan leden van de vereniging en aan nagelaten minderjarige betrekkingen van leden van de vereniging wier lidmaatschap door overlijden is beëindigd.
  • Het geven van donaties aan op sociaal en/of cultureel-historisch terrein gerichte Nederlandse goede doelen van nationaal belang.
  • Het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel onder de deelgenoten der orden.
  • Het - waar mogelijk - mede behartigen van de belangen der Nederlandse Ridderorden, onder meer door het medehelpen hooghouden van het aanzien van deze orden.
  • Het laten horen van de stem van de Vereniging indien dit wense­lijk wordt geoordeeld en het steunen - eventueel geldelijk - van activiteiten ten doel hebbende het aanzien der orden te bevorde­ren, een en ander in de ruimste zin