Logo Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

Administratiekantoor
Antwoordnummer 11022
2280 VC RIJSWIJK ZH

Telefoon:
085 130 82 34

E-mail:
Administratie@vereniging-ridderorden.nl

Leeuw

Historie

Leeuw

Beknopte geschiedenis van een eeuw statuten van de Koninklijke vereniging van leden van Nederlandse ridderorden.

Foto oprichting Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

In de jaarvergadering van 2010 van onze vereniging werden de statuten op bescheiden onderdelen gewijzigd. Onze vereniging kent inmiddels een geschiedenis van meer dan een eeuw. Reden om eens terug te blikken op onze geschiedenis:

In 1902 kwam in Amsterdam een gezelschap vooraanstaande dragers van ridderorden bijeen. De bijeenkomst kwam samen op verzoek van de luitenant-generaal b.d. jonkheer G.M. Verspyck, kanselier der Nederlandse Orden. De aanwezigen waren ridder Nederlandse Leeuw of Oranje Nassau.

Men kwam bijeen om te overwegen “in hoeverre het wenschelijk is eene vereeniging te stichten van hen, die met de Orde van den Nederlandschen Leeuw of de Oranje-Nassauorde werden begiftigd, teneinde steun te verlenen aan het door H.M. de Koningin-Moeder gestichte Oranje-Nassau-oord, gelijktijdig met het vormen van een fonds, waaruit weduwen en kinderen van de dragers dezer Orden – zoo nodig- geldelijk kunnen worden geassisteerd.”

De doelstelling was toen dus tweeledig, zowel fondsvorming ten behoeve van weduwen en kinderen van dragers van een orde als ook het verlenen van steun aan wat later zou gaan heten het Koningin Emmafonds, actief in de bestrijding van tbc.

De naamgeving van de vereniging kwam ook aan de orde. Werd aanvankelijk overwogen het de naam te geven “ Nederlands Ridderfonds”, daar werd vanaf gezien omdat er in Nederland nog twee families waren die de titel ridder voerden, en de verwarring lag voor de hand dat men het beeld zou kunnen krijgen dat het fonds er was om onderstand te verlenen aan specifiek die twee families!

Gekozen werd vervolgens voor de naam “Vereeniging van Leden der Nederlandse Ridderorden”.

De vereniging heeft vervolgens gedurende vele jaren overeenkomstig de doelstellingen in de statuten gewerkt. Ook gedurende de beide wereldoorlogen liep de ondersteuning door.

Rond 1967 was het doel op het gebied van steunverlening aan Oranje-Nassau-Oord en daaraan gekoppeld de ziekte tbc door de verbeterde gezondheidszorg zo goed als achterhaald.

De steunverlening aan het Emmafonds werd dan ook in 1968 uit de statuten geschrapt.

Vervolgens werd een nieuw terrein gevonden in steunverlening aan instellingen op medisch en maatschappelijk terrein. Ook werden toegevoegd instellingen op cultureel terrein.

Over de instellingen op medisch en maatschappelijk terrein ontstond in de loop der tijd enige discussie omdat die instellingen via collectes over het algemeen voldoende in hun financiering wisten te voorzien.

In 2010 vervolgens zijn de statuten gewijzigd waarbij het voornaamste doel bleef het verlenen van geldelijke bijstand aan steunbehoevende deelgenoten der Nederlandse ridderorden en hun nagelaten, minderjarige, betrekkingen. Voorts werd toegevoegd het geven van donaties aan Nederlandse goede doelen van nationaal belang op sociaal en/of cultureel-historisch terrein.
Deze laatste donaties dienen wel aan de ledenvergadering van de vereniging om goedkeuring te worden voorgelegd.